Verklaring Privacy en Cookies

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming
met de eisen uit de AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor de website en de werking van de website (www.levenoverhoop.nl) wordt gebruik gemaakt van cookies.

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend psychosociaal begeleider en coach, een dossier aanleg. Dit is tevens een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO, Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde gesprekken.

Ook kunnen in het dossier gegevens worden opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
• Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.
• Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend psychosociaal begeleider en coach heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Mijn financiële administrateur heeft de betaalgegevens van u nodig om zijn werk te kunnen doen, deze worden daarom met hem gedeeld.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de begeleiding is afgerond of bij een
verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen in overleg met u en/of met uw expliciete
toestemming.
• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, informeer ik u eerst en vraag expliciet uw toestemming.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard. Heeft u een klacht over de bewaring van uw persoonsgegevens? Dan kunt u deze indienen bij de toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar:
• Uw naam, adres en woonplaats
• Uw geboortedatum
• De datum van de behandeling
• Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘individuele coaching’
• De kosten van het gesprek

SOCIALE-MEDIAKANALEN

Ik maak gebruik van de sociale-mediakanalen Facebook en LinkedIn. Ook deze kanalen verzamelen informatie. Om duidelijk te krijgen wat er met de gegevens gebeurt, kan de privacyverklaring van deze sociale-mediakanalen uitsluitsel bieden.

COOKIES

Voor een zo goed mogelijke werking van de website worden cookies gebruikt. Een cookie is een bestand dat door een website (in dit geval www.levenoverhoop) wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. Er staat dan een cookie op de harde schijf. Wanneer u de volgende keer weer de website bezoekt, kan de in de cookie opgeslagen informatie worden teruggestuurd naar deze website.

UITSCHAKELEN EN VERWIJDEREN

U kunt cookies uitschakelen of verwijderen via de instellingen van uw browser, of door de helpfunctie van de browser te gebruiken.