Privacyverklaring. Cookies. Algemene Voorwaarden

Privacyverklaring   

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, Direlse Boon, als counsellor, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Jouw dossier bevat aantekeningen over de uitgevoerde begeleidingsgesprekken en gegevens over jouw gezondheidstoestand indien van toepassing.  Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw begeleiding noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen.

Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens, en
 • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.
 • Als counsellor als enige toegang heb tot de gegevens in jouw dossier daar ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) heb.

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de begeleiding is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals wettelijk vereist, 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die jij ontvangt, staan de volgende gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat jij de nota kunt declareren bij jouw zorgverzekeraar:

 • Jouw naam, adres, postcode en woonplaats
 • Jouw geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘individuele counselling’
 • De kosten van de behandeling

Privacy op overige nota’s

Op de nota die je ontvangt na een Workshop of Les staan de volgende gegevens:

 • Jouw naam of naam instantie, adres, postcode en woonplaats
 • De datum van de dienst
 • Een korte omschrijving van de dienst, bijvoorbeeld ‘Zitdansen’ plus de kosten van de dienst

Sociale–Mediakanalen

Ik maak gebruik van de sociale-mediakanalen Facebook en LinkedIn. Ook deze kanalen verzamelen informatie. Om duidelijk te krijgen wat er met deze gegevens gebeurt, kan de privacyverklaring van deze sociale-mediakanalen uitsluitsel bieden. 

Neem gerust contact met mij op indien jij vragen hebt ten aanzien van deze privacyverklaring of jouw persoonsgegevens. Natuurlijk help ik jou ook graag indien jij onverhoopt een klacht mocht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht jij hier desondanks niet samen met mij uitkomen, dan heb jij het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van de website worden de cookies Let’s Encrypt gebruikt.

 Algemene Voorwaarden

 • Het kennismakingsgesprek is vrijblijvend en kosteloos.
 • Gesprekken in de praktijk van Levenoverhoop duren 1 uur en kosten € 70,00 per keer. Het bedrag dient na ontvangst van de digitale factuur binnen 7 dagen betaald te worden.
 • Gesprekken per telefoon of beeldbellen duren 1 uur en kosten € 75,00 per keer. Het bedrag dient na ontvangst van de digitale factuur binnen 7 dagen betaald te worden.
 • Bij begeleiding via e-mail ontvangt Cliënt wekelijks een e-mail van de Counsellor, Cliënt kan meerdere per week sturen. De kosten per maand zijn € 100,00. Het bedrag dient na ontvangst van de digitale factuur binnen 7 dagen betaald te worden.
 • Bij aanvang van het Counsellingtraject wordt een overeenkomst tussen Cliënt en Counsellor opgesteld en ondertekend.
 • Cliënt en Counsellor kunnen beiden op ieder moment, zonder opgaaf van reden, besluiten het traject te beëindigen. Het streven is echter om hierover overeenstemming te bereiken en open en duidelijk te zijn over de reden van beëindiging.
 • Een bericht van verhindering dient de Counsellor uiterlijk 24 uur voor de afspraak te bereiken. Bij niet tijdige afmelding vindt facturatie plaats.
 • Facturen dienen binnen 7 dagen betaald te worden. Indien de Cliënt in gebreke blijft, volgt een herinnering. Blijft de Cliënt in gebreke dan behoudt Levenoverhoop zich het recht een incassobureau in te schakelen.
 • De Cliënt blijft op ieder moment zelf verantwoordelijk voor zijn/haar proces. De Counsellor sluit aan bij eigen mogelijkheden van de Cliënt waarbij hij/zij eigen keuzes maakt, en waarbij de autonomie van de Cliënt niet wordt afgenomen maar de zelfredzaamheid wordt vergroot.
 • De Counsellor is als registerlid aangesloten bij de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC) onder lidnummer 117695. Alles wat tijdens de gesprekken ter sprake komt valt onder de geheimhoudingsplicht waar Levenoverhoop zich aan verbindt.
 • De Counsellor dient te handelen in overeenstemming met hetgeen is vermeld in de gedragscode van de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling.
 • De Counsellor dient te handelen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 • De Counsellor zal naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap handelen.
 • De Counsellor acht zich gehouden aan een inspanningsverplichting.
 • De Cliënt heeft op zijn/haar verzoek inzage in zijn/haar dossier, voor zover het informatie betreft aangaande de Cliënt zelf.
 • De ABvC kent een Klachtenreglement. De Counsellor acht zich gebonden aan dit reglement.
 • Bij geschil overleggen de partijen. Wanneer zij niet tot overeenstemming komen, kan de Cliënt de klachtenfunctionaris van de ABvC inschakelen.
 • De counsellor is aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG).